Showing all 6 results

Welding Positioner 250 lb

  • 250 lb
  • Гагнуурын байрлал тогтоогч
  • Гагнуурын төрөл бүрийн байрлалтай эргономик харьцах боломжыг олгодог

Welding Positioner 500 lb

  • 500 lb
  • Гагнуурын байрлал тогтоогч
  • Гагнуурын төрөл бүрийн байрлалтай эргономик харьцах боломжыг олгодог