Галаас хамгаалах хувцас / Hancom

Хөдөлмөр хамгааллын цогц хамгаалалт

Гал сөнөөгчийн маневр хийх чадварт үзүүлэх саадыг багасгах давуу талтай