LN25 WIRE FEEDER ROLLER / Drive Roll Kit Cored Wire

  • LN25 WIRE FEEDER ROLLER / Drive Roll Kit Cored Wire
  • Lincoln LN25 утас хөвөгч машины роллер.
Хэмжээ

1.1-1.3 mm, 2.8-3.0 mm

Тухайн бүтээгдэхүүнийг зөвхөн захиалах боломжтой