LN25 WIRE FEEDER ROLLER / Drive Roll Kit Solid Wire

  • LN25 WIRE FEEDER ROLLER / Drive Roll Kit Solid Wire
  • Lincoln LN25 утас хөвөгч машины роллер.
Хэмжээ

0.6мм, 0.8мм, 0.9мм, 0.8мм, 1.1мм-1.3мм

Тухайн бүтээгдэхүүнийг зөвхөн захиалах боломжтой