Kemppi GT 4000 ГАУЖИНГИЙН ГАР

  • Металыг нүхлэх, ухах зориулалттай.
  • Үүнийг KempGouge™ ARC 800 гаужингийн аппаратанд хэрэглэхэд тохиромжтой
  • Электрод баригчид ашигласах гаужингийн электрод нь дугуй эсвэл хавтгай байж болно.
  • Нүх гаргахад ашигладаг агаарын даралтыг электрод баригчын хяналтын товчлуураар тохируулж болно.

1,800,000

  • Металыг нүхлэх, ухах зориулалттай.
  • Үүнийг KempGouge™ ARC 800 гаужингийн аппаратанд хэрэглэхэд тохиромжтой
  • Электрод баригчид ашигласах гаужингийн электрод нь дугуй эсвэл хавтгай байж болно.
  • Нүх гаргахад ашигладаг агаарын даралтыг электрод баригчын хяналтын товчлуураар тохируулж болно.